logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Školská rada 2024

Bližší informace naleznete v následujícíh přílohách:

informace pro pedagogické pracovníky: zde

informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a pro zletilé žáky: zde

harmonogram: zde

Více čtěte zde.

finále Mistrovství ČR oboru truhlář

Další úspěch v SOŠ, Litvínov - Hamr.
Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se konalo finále Mistrovství ČR oboru truhlář. Do tohoto finále se probojovali ti nejlepší z krajských kol po celé ČR, tedy 14 žáků oboru truhlář. Za Ústecký kraj postoupil do tohoto finále Lukáš Jurček z naší školy a získal krásné ČTVRTÉ místo. Bedna mu bohužel utekla o pár bodů. I tak byl jeho výrobek velmi dobře zhotoven a o výhře rozhodly ty nejmenší detaily.
Soutěžící museli vyrobit pomocí ručního nářadí stoličku podle výkresové dokumentace s celkovou časovou dotací 5 hodin.

Lukášovi moc gratulujeme a velice děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i kraje.

foto 1: zde

foto 2: zde

foto 3: zde

projekt s názvem "Poznej Ústecký kraj"

Žáci prvního ročníku oboru podnikání se ve čtvrtek 22. února 2024 účastnili projektu Poznej Ústecký kraj na Krajském úřadě ÚK v Ústí nad Labem, pod záštitou hejtmana Ing. Jana Schillera. Žáci se dozvěděli, jak funguje KÚ, jaké kompetence má hejtman, kam náš kraj směřuje a co nás v budoucnu čeká. Součástí návštěvy byla prohlídka sálů a místností, kam se většinou návštěvník nedostane. Ukázali jim hlavní jednací sál, pracovnu hejtmana, zasedací místnost Rady ÚK. Během návštěvy proběhla diskuze žáků s nejvyššími představiteli kraje a KÚ s Mgr. Nikolou Jahodovou Rennerovou, zástupkyní ředitele Krajského úřadu ÚK, dále s Ing. Mgr. Janou Dvořákovou z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. K diskuzi se připojila i radní pro školství, mládež a sport Ing. Jindra Zalabáková. V pracovně hejtmana si prohlédli a vyzkoušeli Hejtmanský řetěz vyrobený ze stříbra. Po celou čas návštěvy nás provázela Ing. Pavlína Pánková z oddělení vnějších vztahů. Pro žáky byla tato návštěva nevšedním zážitkem.

fotodokumentace: 

foto 1: zde

foto 2: zde

foto 3: zde

foto 4: zde

fot 5: zde

Olympiáda v anglickém jazyce - Most

V úterý dne 27. února 2024 se konala olympiáda v anglickém jazyce. Jednalo se o okresní kolo, organizátorem bylo Středisko volného času v Mostě. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola, slečna Klaudie Dobešová ze třídy 1GD, která nakonec obsadila krásné druhé místo. 

Moc gratulujeme a těšíme se na další skvělé výsledky a reprezentaci naší školy. 

foto1: zde

foto2: zde

foto3: zde

projekt EVVO - "Naše škola - naše zahrada"

Projekt byl realizován ve dvou etapách.

I. Etapa: V květnu se zapojili žáci prvních ročníků školního roku 2022/2023 v rámci předmětu Ekologie do projektu „Naše škola – naše zahrada“. Jejich úkolem bylo vytvořit ve skupinách několik návrhů. Nejprve graficky znázornit rozmístění rostlin, a dále, vybrat vhodné rostliny, kterými se osadily dva školní záhony v duchu tématu „Jaro v zahradě“. Z návrhů byly vybrány dva vítězné a podle nich se na podzim uskutečnila realizace. Dalším úkolem v této první etapě, bylo vyčistit školní záhony a připravit je pro podzimní revitalizaci. Pro plánované osázení školního hřiště vyplynula žákům možnost vytvořit další návrhy pro akci osázení školního hřiště dřevinami. Žáci museli vyhledat informace o vhodných dřevinách, či vhodných keřovinách, kterými by vytvořili pomyslnou ochrannou zeď po obvodu školního hřiště. Vlastním propočtem délky obvodu hřiště a získanými informacemi ohledně sázení dřevin a keřů, zpracovali návrhy, které se opět vyhodnocovali. Vítězný návrh posloužil k realizaci ve druhé etapě tohoto projektu, a to v období od září do listopadu 2023.

II. Etapa: V září se do projektu zapojili noví žáci prvních ročníků školního roku 2023/2024. Na základě zpracovaných návrhů z června 2023 bylo zakoupeno plánované množství cibulovin a žáci se postupně zapojovali do osazování trvalek a finálních úprav záhonů. V říjnu byly zakoupeny keře, které byly navrženy v předešlém školním roce. Žáci s asistencí svých pedagogů realizovali sázení těchto rostlin, v souladu se zpracovaným návrhem. Vysadilo se 25ks rostlin – keřů Habr. Nad rámec plánu byly Habry opatřeny dřevěnými podpěrami a omotány pletivem, aby nedošlo k jejich poškození ve smyslu polámání či okusem zvěře. Na tomto jsme spolupracovali s žáky truhlářských oborů.

Realizace I. etapy probíhala ve školním roce 2022/2023. Podíleli se na ní žáci prvních ročníků, což bylo 177 žáků. Projekt pak volně navazoval na druhou etapu, kdy se zapojilo cca 182 žáků nových prvních ročníků školního roku 2023/2024. Veškeré aktivity ve smyslu tvorby a úprav zázemí školy se účastnili žáci pod dohledem vyučujících v rámci předmětu Ekologie. Kvalitativní a kvantitativní výstupy: Splněním plánu z pohledu nastavení rozsahu ve smyslu tvorby a úprav zázemí školy vzniklo revitalizací dvou školních záhonů v atriu nově vybudované enviromentální zázemí, které bude žákům k dispozici coby přírodní učebna. Stejně tak i nově vzniklý živý plot kolem školního hřiště je pro žáky inspirativní pomůckou ve výuce předmětu Ekologie. Škola tím získala dva obnovené školní záhony v duchu „Naše škola – naše zahrada“ a školní hřiště svým novým živým plotem lépe zapadá do přírodního rázu parkové části okolí školy.

Přínos projektu pro cílové skupiny:  Žáci si aktivitami v projektu osvojili činnosti v rámci enviromentální výchovy. Své poznatky a zkušenosti mohou dále uplatnit při výuce předmětu Ekologie, ale také se mohou promítnout do dalších vzdělávacích oblastí. Dalším přínosem je vybudování vlastního pozitivního vztahu k přírodě a pochopení ekologických principů. Při realizaci žáci rozvíjeli samostatnost, ale i kolektivní spolupráci. Kromě enviromentálních aspektů se žáci lépe poznali a sblížili. Výstup tohoto projektu je vnímán velmi pozitivně mezi žáky i vyučujícími učiteli.

Celkové zhodnocení projektu:  Realizace projektu byla splněna z pohledu nastavení celého rozsahu a v souladu s navrhovaným postupem realizace. Zapojili se všechny plánované cílové skupiny i s pedagogickým doprovodem. Revitalizace naší školní zahrady a školního hřiště má jednoznačně enviromentální dopad pro naše žáky i vyučující.

foto 1: zde

foto 2: zde

foto 3: zde

foto 4: zde

foto 5: zde

foto 6: zde

foto 7: zde

foto 8: zde

foto 9: zde

foto10: zde

foto 11: zde

foto 12: zde

foto 13: zde

 

Regionální kolo Mistrovství ČR a naše čtvrté vítězství

Dne 29.11.2023 se konalo severočeské regionální kolo Mistrovství ČR oboru truhlář na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně. 
Soutěže se účastnilo 24 žáků z 12 středních škol Ústeckého a Libereckého kraje. Žáci měli za úkol podle výkresové dokumentace vyrobit stoličku z připraveného materiálu, a to v celkovém čase 5 hodin. Stolička byla osazena průchozími čepy a dlaby s klínky. Hodnotily se rozměry stoličky dle výkresové dokumentace, čistota provedení a hlavně přesnost spojů.

Tuto soutěž již po druhé za sebou vyhrál Lukáš Jurček, žák třetího ročníku oboru truhlář ze Střední odborné školy, Litvínov - Hamr. Škola se tak stala již po čtvrté v řadě vítězi této soutěže. Této soutěže se zúčastnil také Petr Sucháň, žák třetího ročníku oboru umělecký truhlář a řezbář. Škola opět dokázala, že má špičku v truhlářských oborech. Toto vítězsví nás kvalifikovalo na finále Mistrovství ČR oboru truhlář, které se koná na jaře v Brně.

Soutěžícím moc děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a učitelům odborného výcviku za důkladnou přípravu žáků. Vítězi gratulujeme a v neposlední řadě budeme držet palce při dalším konkurenčním klání.

odkaz na článek v Mosteckém deníku:https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/regionalni-kolo-mcr-truhlar-decin-20231204.html 

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

Vítězství v Hluboši

Mladí truhláři ze SOŠ Litvínov - Hamr opět vítězové

Litvínov – Dne 21.11.2023 pořádalo SOU Hluboš další ročník soutěže mladých truhlářů. Adepti tohoto tradičního řemesla se tentokráte utkali ve výrobě netradičních spojů, konkrétně jednoho rohového a jednoho středového spoje. S těmito spoji se žáci příliš často nesetkávají, používají se totiž především v USA.

Své dovednosti předvedlo dvacet žáků z deseti škol. V takto nabité konkurenci se neztratili žáci SOŠ Litvínov–Hamr. Petr Sucháň obsadil páté místo, Lukáš Jurček v soutěži zvítězil.

„Z výkonů obou našich zástupců máme upřímnou radost, opět jen dokázali, že v oboru truhlář patříme k republikové špičce,“ konstatoval Bc. Miroslav Findeis, vedoucí učitel pro střediska truhlář, umělecký truhlář, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, tesař a čalouník.

„Gratuluji ke skvělému výsledku, děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě soutěžících. Zároveň do našich žáků vkládáme nemalé naděje směrem k regionálnímu kolu Mistrovství ČR oboru truhlář, které proběhne 29.11. 2023. Budeme držet palce!“ dodala ředitelka SOŠ Litvínov-Hamr Ing.Jitka Francírková

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Projektový den 2023

Dne 25.10.2023 se třídy v teoretickém vyučování účastnily projektového dne s názvem "Mysli globálně, jednej lokálně ". Hlavním tématem bylo třídění odpadů. Žáci si ověřili znalosti v této problematice, pracovalo se i na úkolech o globálním oteplování, o skleníkových plynech a dalších ekologických tématech.
Práce na úkolech, výzdoba třídy, praktický úkol o třídění odpadu byly součástí bodového hodnocení, které nakonec určilo vítěze.
1. místo 2A+2U
2. místo 1N
3. místo 2D+3D
Sladká odměna v podobě dortu čekala na nejlépe umístěné třídy. Všichni účastnici pak obdrželi malou sladkou odměnu za snahu.

Putovní pohár, bude označen vítěznou třídou 2A + 2U a bude vystaven ve škole.

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Stáž na Slovensku - podzim 2023

 Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci

I v letošním školní roce 2023/2024 byli žáci naší školy zapojeni do projektu Erasmus – krátkodobé stáže v odborném vzdělávání. Projekt je financovaný z programu Evropské unie, který si svou filozofii staví na vzájemné kooperaci a mezinárodní komunikaci.
Konkrétně se jednalo o sedm žáků oboru kadeřník a sedm žáků truhlářských oborů vybraných s ohledem na jejich dosavadní výborné vzdělávací výsledky. Žáci získali jedinečnou šanci rozšířit si své dovednosti a vědomosti v rámci daného učebního oboru a to s žáky ze Spojené školy, Žilina – Bytčica (obor kadeřník) a s žáky ze SOŠ drevárenská a stavebná, Krásno nad Kysucou (truhlářské obory).
Zatímco se žáci oboru kadeřník věnovali tématice glamour colorace s konečnou vlasovou úpravou a denním líčením, žáci truhlářských oborů získávali potřebné dovednosti při zakázkové výrobě dveří z masivního dřeva. V obou případech byli žáci obohaceni o nové technologické postupy, netradiční technologické vybavení a specifické dovednosti. V neposlední řadě se žáci seznámili s odlišnou národností a kulturou, poznali jiné prostředí, přírodu a historii kraje Juraje Jánošíka.
Za hlavní přínos této odborné čtrnáctidenní stáže lze bezesporu považovat uplatnění získaných poznatků v praxi a propojení vzájemných zkušeností.
Každý žák po absolvování této zahraniční stáže obdrží EUROPASS – dokument o absolvování stáže a získaných odborných dovednostech, díky kterému rozšíří své portfolio = svou vizitku pro budoucího zaměstnavatele.
Následně své nové poznatky v nejbližší době po svém návratu předají žáci svým spolužákům prostřednictvím odborných besed, eventuálně v rámci náplně třídnických hodin.
Výše uvedená odborná zahraniční stáž netradičním způsobem edukace a kooperace výraznou měrou přispívá k motivaci žáků, nezastupitelně obohacuje jejich dosavadní dovednosti a vědomosti.
Závěrem dovolte poděkovat žákům za příkladnou reprezentaci naší školy a jejich učitelům za řádný pedagogický dozor.
Vedení všech tří partnerských škol se vzájemně ujistilo o další pokračování v přínosné spolupráci, na což se již nyní těšíme.

foto č. 1: zde 

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

foro č. 5: zde

foto č. 6: zde

1. kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou na školní rok 2024/2025

Bližší informace naleznete: zde 

Přípravný kurz k talentovým zkouškám 2023

Zájemce o studium na naší škole v oboru Grafický design zveme na Přípravný kurz.

Kurz potrvá v termínu od 4. října 2023 do 6. prosince 2023, t.j. každou středu od 15.00 do 17.00 hod. Zájemci prosím hlaste se na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonicky na čísle: 476 753 436/21. Pro více informací si prosím přečtěte přiložený leták. 

leták k přípravnému kurzu: zde